top of page

Tài liệu cuộc họp sắp tới

Ngày 14 tháng 12 năm 2022
Gói chương trình nghị sự và bảng
Thư tín

Chương trình nghị sự và gói sẽ được cung cấp 72 giờ trước cuộc họp theo lịch trình.
Bài thuyết trình - Mục chương trình nghị sự #6

Cuộc họp của Hội đồng quản trị vào tháng 9 đã bị hủy bỏ.
Thông báo hủy bỏ
bottom of page