Tài liệu cuộc họp sắp tới

Ngày 09 tháng 6 năm 2021

Chương trình nghị sự và Gói bảng
Chương trình làm việc và gói tài liệu sẽ được cung cấp 72 giờ trước cuộc họp theo lịch trình.
Cuộc họp của Hội đồng quản trị vào tháng 4 đã bị hủy bỏ.
Thông báo về việc hủy bỏ