top of page

Cơ quan thành viên

Các cơ quan thành viên sau đây của Cơ quan Đường sắt Khu vực Thung lũng Tri-Valley - San Joaquin chịu trách nhiệm họp và lập kế hoạch cải tiến theo từng giai đoạn này.

Photo Placholder-01.jpg
San Joaquin Regional Rail Commission/Altamont Corridor Express (ACE)
Photo Placholder-01.jpg
Bay Area Rapid Transit (BART)
Photo Placholder-01.jpg
Livermore Amador Valley Transit Authority (Wheels)
Photo Placholder-01.jpg
Town of Danville
Photo Placholder-01.jpg
City of Dublin
Photo Placholder-01.jpg
City of Lathrop
Photo Placholder-01.jpg
City of Livermore
Photo Placholder-01.jpg
City of Manteca
Photo Placholder-01.jpg
Mountain House Community Services District
Photo Placholder-01.jpg
City of Pleasanton
Photo Placholder-01.jpg
City of San Ramon
Photo Placholder-01.jpg
City of Stockton
Photo Placholder-01.jpg
City of Tracy
Photo Placholder-01.jpg
County of Alameda
Photo Placholder-01.jpg
County of San Joaquin
bottom of page