top of page

Làm kinh doanh

Cơ quan Đường sắt Khu vực Thung lũng Tri - Thung lũng San Joaquin sẽ đặt các cơ hội đấu thầu hiện tại và các thông tin khác liên quan đến các vấn đề mua sắm trên trang này. Khi chúng được phát hành, Cơ quan Đường sắt Khu vực Thung lũng Tri-Valley - San Joaquin cũng sẽ đặt các thông báo Yêu cầu Đề xuất có liên quan trên trang web này. Các tệp này có sẵn để tải xuống tại liên kết được cung cấp.

Không có cơ hội mua sắm hiện tại vào thời điểm này.
bottom of page