top of page

Draft EIR - Dis 2, 2020

Mga Paunawa

Abiso ng Pagkakaroon

Aviso de Disponibility

Nyawang

I-draft ang EIR

Pahina ng Cover / Pahina ng Pamagat / Talaan ng mga Nilalaman

Seksyon 3.1 Mga Aesthetics

Seksyon 3.2 Mga Mapagkukunang Pang-agrikultura

Seksyon 3.3 Kalidad sa Hangin

Seksyon 3.4 Mga Pinagkukunang Biyolohikal

Seksyon 3.5 Mga Mapagkukunang Pangkultura

Seksyon 3.6 Enerhiya

Seksyon 3.7 Heolohiya at Lupa

Seksyon 3.8 Mga Emission ng Greenhouse Gas

Seksyon 3.9 HazMat

Seksyon 3.10 Hydro

Seksyon 3.11 Paggamit ng Lupa

Seksyon 3.12 Ingay

Seksyon 3.13 Populasyon at Pabahay

Seksyon 3.14 Mga Serbisyong Pampubliko

Seksyon 3.15 Libangan

Seksyon 3.16 Kaligtasan at Seguridad

Seksyon 3.17 Transportasyon

Seksyon 3.18 Mga Gamit

Draft EIR - Mga Apendise

Apendiks A. Ulat sa Sakop

Apendiks B. Footprint sa Kapaligiran

Apendiks C. Paunang Mga Kinakailangan sa Karapatan ng Paraan

Apendise D. Mga utility

Apendise E. Link ng Lambak 15% Mga Paunang Plano sa Engineering

Apendiks F. Memorandum ng Teknikal na Link ng Ridership - Binago

Apendiks G. Paunang Pagtatantiya ng Gastos

Apendiks H. Koordinasyon ng Publiko at Ahensya

Apendise I. Mga Plano ng Rehiyon at Mga Lokal na Plano ng Lokal

Apendiks J. Impormasyon sa Pagsuporta sa Aesthetics

Apendiks K. Pagsuporta sa Impormasyon sa Mga Mapagkukunang Pang-agrikultura

Apendiks L. Kalidad ng Hangin, Greenhouse Gas, at Dokumentasyon ng Pagsuporta sa Pagsusuri sa Panganib sa Kalusugan

Appendix M. Pagsuporta sa Impormasyon sa Mga Pinagkukunang Biyolohikal

Apendiks N. Pagsuporta sa Heolohiya, Lupa, Seismisidad, at Impormasyon ng Paleontological

Apendise O. Ulat sa Inventory at Ebalwasyon ng Mga Mapagkukunang Pangkasaysayan

Apendiks P. Suporta sa Hydrology at Impormasyon sa Kalidad ng Tubig

Apendiks Q. Buod ng Mga Pagbabago ng I-580

Apendise R. Impormasyon sa Pagsuporta sa Ingay

Nyawang

Nyawang

bottom of page