top of page

Paparating na Mga Kagamitan sa Pagpupulong

Disyembre 14, 2022
Agenda at Board Packet
Korespondensiya

Ang agenda at packet ay gagawing available 72 oras bago ang nakatakdang pagpupulong.
Pagtatanghal - Aytem #6 ng Agenda

Kinansela ang pulong ng Lupon ng mga Direktor para sa Setyembre.
Paunawa ng Pagkansela
bottom of page